تکدی گری

به رغم مخالفت‌ها، جمع‌آوری کودکان کار ادامه دارد و تا زمان کاهش ۵ درصدی جمعیت کودکان کار و تا...

جمع‌آوری کودکان کار و خیابان همچنان خبرساز است. فرماندار تهران می‌گوید اگر اولیای این کودکان تعهد دهند که...