تکنولوژی ارتباطات

محمد احمدی - به نظر می رسد هر چه این دستگاه های الکترونیکی ارتباط از راه دور پیشرفته تر...

تکنولوژی هر عصر غالباً مشخصات نوعی امپراتوری را دارد. این امپراتوری نامرئی است، ولی تأثیر و حتی گاه سلطه‌ی...