ثابت پاسال

شورای شهر تهران در پرونده خانه ثابت پاسال از خود رفع مسئولیت کرد. طرح ساخت مسجد با بازدهی تجاری...

مهدی چمران می‌خواهد تا عمر شورای چهارم تهران به سر نرسیده، خانه «ثابت پاسال» را ویران کند. میراث فرهنگی...

مهدی چمران در یکی از اقداماتش پشت درهای بسته از طرح تازه‌ای برای خانه «ثابت پاسال» خبر داده...

وزارت راه و شهرسازی دستور توقف عملیات تخریبی خانه ثابت پاسال را داده. کارشناسان سازمان میراث فرهنگی را به...

باوجود اعتراض رسانه‌‌ها به تخریب خانه ثابت پاسال، سازمان میراث فرهنگی می‌گوید این کاخ به عنوان یک اثر واجد...

کاخ ثابت پاسال که از روی قصر لو پتی تریانون در ورسای ساخته شده است، تخریب می‌شود. پس...