ثمین صابری

ثمین صابری - اول مهر که می خواهد شروع شود، کلی شعر در وصف مهربانی مهر و شور و...