ثورو و زبان درختان

ر. رمضانی- ثورو طی بیست‌ و پنج سال، از ۱۸۳۶ تا ۱۸۶۱ پرکارانه و باروَرانه درباره‌ی درختان می‌نوشت. او...