ث ژ ت

رضا شهابی به دعوت کنفدراسیون عمومی کار فرانسه «ث ژ ت» در فرانسه به‌سر می‌برد. او در سخنانی در...