جامعه باستان‌شناسی ایران

جامعه باستان‌شناسی ایران از مدیرکل یونسکو خواسته است دولت را موظف به رعایت وظایف خود در قبال آثار ملی...

بیژن روحانی - کاهش محسوس بودجه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور در سال ۱۳۹۲ نگرانی و واکنش جامعه...

بیژن روحانی- باستان‌شناسان و کارشناسان حفاظت از آثار تاریخی در ایران، همچنان بر سر روش‌های به کار گرفته شده...