جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران

فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر اعدام غلامرضا خسروی سوادجانی در زندان رجايی‌شهر را محکوم کرد و مغایر با قوانين...

فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران در بيانيه مشترکی از "موج تازه...