جانشین ضرغامی

بحران موسیقی شدت پیدا می‌کند. بحث بر سر اجرای بی‌چون و چرای حکم فقهی رهبر جمهوری اسلامی درباره موسیقی...