جايزه‌ ادبيات نمايشی محمود استادمحمد

هيأت مديره‌ بنياد در حال تأسيس محمود استادمحمد در نخستین بیانیه خود اعلام کرد که هر سال جايزه‌ای به...