جايزه نوبل پزشکی 2013

جیمز روتمان، رندی شکمان، دو