جایزه آزادی بیان برای سیمین بهبهانی

جایزه «یانوش پانونیوش» از سوی انجمن قلم مجارستان به سیمین بهبهانی اهداء شد. انجمن قلم مجارستان با این جایزه...