جایزه حقوق بشری شورای اروپا

نادیا مراد سه ماه برده جنسی داعش بود و در اسارت این گروه قرار داشت. او سپس از دست...