«جایزه ملی محیط زیست»

جایزه انجمن سبز چیا بابت تلاش در احیای جنگل‌ها و مبارزه با شکار به تشکل مدافع محیط زیست...