جد انسان‌ راست‌قامت

تعیین قدمت نخستین جد انسان راست‌قامت، طراحى پنجره‌هاى صرفه‌جویانه به تأسى از طبیعت، تغییر توازن جنسیتى ِ نوزادان ژاپنى...