جزیره فارسی

افسر فرمانده واحد ساحلی آمریکا که ۱۰ ملوان آن ۱۶ ساعت در ایران بازداشت بودند، برکنار شد. نیروی دریایی...

علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه می‌گوید تحرکات حدود ۶۰ شناورهای نظامی در خلیج فارس رصد می‌شوند و اگر...