جشنواره مون پلیه

کیوان کریمی، فیلمساز کرد به خاطر ساختن این مستند به شش سال حبس تعزیری و ۲۲۳ ضربه شلاق...