جشنواره کتاب اروسیا

این جشنواره از مهم‌ترین فرصت‌ها برای نویسندگان آسیای میانه و اروپای شرقی است تا بتوانند آثارشان را به ناشران...

شهزاده سمرقندی - از تاریخ ۲۵ تا ۲۸ نوامبر پنجمین جشنواره کتاب اروسیا(Open Eurasia Book Festival) در لندن...