جشنواره آوینیون

امیر کیانپور- شبح خودشیفتگی، جنون نمایش و وسواس هویت بر فرهنگ و سیاست در سرتاسر جهان سایه انداخته....

امیر کیانپور - مصاحبه کردن ساده نیست. در روزگار پرحرفی رسانه‌ها هم به آسانی نمی‌توان مصاحبه خوبی به دست...

امیر کیانپور - سرانجام نخستین تئاتر ایرانی در تاریخ جشنواره‌ی آوینیون از ۲۱ تا ۲۴ ژوئیه به روی...