جعبه سیاه

معاون مشاور امنیت ملی آمریکا می‌گوید هیچ مدرکی دال بر نقش مستقیم روسیه در سقوط هواپیمای مالزیایی وجود ندارد....

به تقاضای دولت هلند، کارشناسان بریتانیایی دو جعبه سیاه بوئینگ مالزیایی را بررسی خواهند کرد. شورشیان شرق اوکراین این...