جعفر نامدار

نشریه، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آرش، شماره ۱۰۹