جلال ایجادی

ارائه جنبه‌ای از تلاش فکری شاعر و اندیشمند سوری تبار «علی احمد سعید» معروف به آدونیس

بحران محیط زیستی در جهان و ایران، افسانه نیست بلکه یک واقعه دلخراش است.

در نشست پاریس نمایندگانی از ایران حضور دارند. با نابودی تدریجی جنگل‌ها، خشکسالی و خشک شدن تالاب‌ها حکومت ایران...