جلسه هم‌اندیشی احزاب

علی افشاری- توسعه سیاسی در معنای متعارف و واقعی خود مد نظر وزارت کشور دولت یازدهم نیست بلکه شکل...