جلیل دوستخواه

۲۵ اردیبهشت ماه روز بزرگداشت فردوسی است. مجسمه «حکیم طوس» از برخی میدان‌ها همچنان جمع می‌شود، در همان حال...

الاهه نجفی – امروز پیکر محمد زهرایی، مدیر انتشارات کارنامه به خاک سپرده می‌شود. او که سرمشقی بود برای...