جلیل پژواک

جلیل پژواک - زنان کوچی در افغانستان با چالش‌ها و محرومیت‌های بسیاری مواجه هستند. آن‌ها به آموزش دسترسی ندارند،...

گروه‌های دادخواهی نظیر شبکه‌ی زنان افغان و زنان برای زنان افغان می‌گویند که اگر طالبان پس از پیوستن به...