جمعيت

شمار طلاق‌ها در ايران در نوروز امسال نسبت به نوروز سال ۱۳۹۳ بيش از ۱۰۰ درصد افزايش يافته است.

سياست‌های افزايش جمعيت در ايران همچنان ادامه دارد. يک مقام وزارت بهداشت ايران می‌گويد خانواده‌ها بايد از تک‌فرزندی به...

 ناصر رفیعی، از روحانیان و

بانک مرکزی در گزارشی آمارهای

سازمان ملل متحد در گزارشی