جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان

کودکان کار به دلیل نوع کار خود، سوء تغذیه، عدم دسترسی به امکانات بهداشتی و نداشتن سرپناه مناسب در...

حسین میربهاری، عضو جمعیت دفاع