جمهوری چک

این پناهندگان اجازه دارند که پس از پایان بحران عراق نیز در جمهوری چک بمانند.

معترضان غیر قانونی بودن ماری‌جوانا،