جنبش برسیح

تنها چند ساعت پیش از این تظاهرات، نیروهای امنیتی مالزی رهبران اپوزیسیون و فعالان منتقد جنبش «برسیح» را در...