جنبش ضد تقلب در افغانستان

تظاهرات هزاران هوادار عبدالله عبدالله علیه «تقلب انتخاباتی»

اعتراض‌ها به دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان