جنبش فیمینیستی

اگرچه استثمار اقتصادی که در روسپیگری است می‌تواند با بسیاری از حرفه‌های دیگر مشابه و یکسان باشد، اما شروط...

بسیاری از فمینیست‌ها تن فروشی را در تضاد با منافع زنان می‌دانند. بعضی دیگر از آنان این عمل را...