جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز

به گزارش خبرگزاری رویترز، دادستانی سوئد یک تبعه عراقی را به اتهام جاسوسی برای نهادهای اطلاعاتی ایران بازداشت کرد....