جنبش گرسنگان

روشنفکران سوری_ ملت سوریه در کنار سینه‌های ایرانیان از عرب‌های اهواز گرفته تا فارس‌ها، آذری‌ها، کردها، لرها، بلوچ‌ها و...

صدای ما صدای شمایی را می‌جوید که آزادی  و برابری همگان را فریاد می زند. صدای متحد، دیوارهای زندان‌ها...