جنبش اعتراضی مردم

زهرا حسینی − نزدیک به یک دهه پس از خرداد ۱۳۸۸، نسلی جدید برای مطالبه‌ی حقوقش به خیابان‌ها رفته....