جنس سوم

دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان ذکر جنسیت سوم در مشخصات فردی افراد را تصویب کرد. بر این اساس در...

از اول سپتامبر، کانادایی‌ها می‌توانند سه گزینه را به عنوان جنسیت خود در گذرنامه انتخاب کنند: زن، مرد یا...

یک تراجنسیتی به واسطه قانون جدید هند، به عنوان «جنس سوم» در انتخابات پارلمانی هند کاندید شد.