جنگجویان افغانستانی

افزودن ایران به فهرست کشورهای ناکام در مبارزه با قاچاق انسان گام دیگری برای جدایی هر چه بیشتر واشنگتن...

در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا در مورد قاچاق انسان در کشورهای مختلف به استفاده ایران از...