جنگل‌ های ایران

آفت «تشی»، «بلایت شمشاد»، جوانه‌خوار بلوط و گیاهان انگلی و نیمه انگلی مانند لورانتوس، ارس‌واش و دارشواش چارسوی ایران...

اعظم بهرامی- هدف این یاددشت نگاهی به مسئولیت‌پذیری و عملکرد مقام‌ها در حوزه محیط زیست است. همچنین نگاهی خواهیم...

یک مقام سازمان محیط زیست می‌گوید جنگل‌های استان گلستان «به هیچ عنوان قابلیت بهره‌برداری ندارد» و باید طرح تنفس...