جنگ اصفهان

الاهه نجفی – ابوالحسن نجفی با وجود آنکه خودش داستان نویس نبود، اما تحولی ژرف در ادبیات داستانی ایران به...

خضرایی در شعرش اهل اندیشه بود در حال و هوای دلدادگی‌هایی نه چندان پایدار در روزگار ما. شعر «سوار...