جنگ شهری

کورش عرفانی − برآورد مسئولان امنیتی حکومت ایران این است که در شهرهای کشور قرار است، به نوعی، «جنگ»...

کورش عرفانی- تجارب سال ۸۸ برای سپاه آموزه‌های زیادی داشته. معاون راهبردی و دفاعی سپاه تهران از آغاز...