جنگ و تجاوز

شهاب‌الدین شیخی- مورد تجاوز قرار گرفتن، موضوعی فراموش شدنی نیست. واقعیت دردناکی است که حتی بازگو کردن آن و...