جنگ و محیط زیست

منصور سهرابی- استان کردستان چگونه می‌تواند با پر کردن شکاف مردم/حکومت به سمت توسعه پایدار زیست محیطی و رفع...

سازمان محیط زیست خواسته در مانور نظامی «محمد رسول الله» که در دریای عمان در حال برگزاری است حاضر...

اهمیت حیاتی حفاظت از محیط زیست به هنگام جنگ و همچنین نقش اساسی مدیریت منابع طبیعی در جلوگیری از...

بیژن روحانی - عراق با آلودگی‌های گسترده محیطی، بهداشت و درمان ناکارآمد، کمبود شدید منابع آبی و مشکلات دیگر...