جنگ و کودکان

سازمان بین‌المللی «نجات کودکان» در گزارش تازه خود افغانستان را کشوری خطرناک برای کودکان دانسته و گفته است در...

سازمان «نجات کودکان» در گزارش تازه خود گفته است که در سال ۲۰۱۷ در مناطق جنگی و پرتنش جهان...

صندوق کودکان ملل متحد سال ۲۰۱۸ را «سال دردناک» برای میلیون‌ها کودک نامید و گفت در مناطق جنگی کودکان...

صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) وضعیت کودکان در مناطق جنگی را فاجعه‌بار خواند و گفت در این مناطق از...

رضا دقتی به کودکان پناهجوی سوری، عکاسی می‌آموزد