جواد موسوی خوزستانی

جواد موسوی خوزستانی – اخوان الصفا از چه رو به موسیقی و به ساز عود ارج ویژه‌ای می‌نهاده‌اند؟

جواد موسوی خوزستانی − موضوع این مقاله بررسی "پروژه استحاله" در داستان سیمرغ عطار است.

جواد موسوی خوزستانی - نخستین لایه در دستگاه مفهومی قصه سیمرغ، توصیه به حرکت و هجرت و رهاشدن از...

جواد موسوی خوزستانی − عطار در داستان سیمرغ‌، تمهیدات و شگردهای خلاقی را به کار می‌گیرد که بحث در...

خوزستانی - در این بخش قصه«زنی که مردش را گم کرد» با قصه ای از«رومن‌گاری» که در آن وابستگی...

نگاهی به «زوال جامعه مدنی» در خاورمیانه و نقش آن در چیرگی نیروهای خشونت‌پیشه

جواد موسوی خوزستانی - آیا افسانۀ «لذت بردنِ زنان از خشونت مردان» به گسترش سرکوب و شکنجه، و انتقال...

جواد موسوی خوزستانی - «گاهی یک میهمانی کوچک بیشتر خوشحال‌شان می کند تا شرکت در یک حرکت اجتماعی بزرگ…انگار...