جواد مجابی

تازه‌ترین اثر جواد مجابی درباره تاریخ تحول هنر تجسمی در ایران در فاصله بین ۱۳۰۰ تا ۱۳۹۰ منتشر شد:...

وحشت از جنگ داخلی و امید به تغییر یک حکومت سرکوبگر مهم‌ترین درونمایه تازه‌ترین رمان جواد مجابی‌ست که اکنون...