حاتم صمدی

مظفر صالح‌نيا در سنندج احضار و بازجويی شده. جميل محمدی محاکمه شده و جعفر عظيم‌زاده نيز با احضاريه به...

چند مأمور لباس‌شخصی حاتم صمدی، عضو کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل‌های کارگری را به مکان نامعلومی منتقل...