حافظ موسوی

حافظ موسوی -ادبیات ایران از مشروطه به بعد بسیار تحت تاثیر انقلاب اکتبر و سوسیالیسم و لنینیسم و مارکسیسم...

حافظ موسوی می‌گوید شعر معاصر ایران امیدبخش است اما به دلیل فقدان گفتمانی که بتواند وجدان جمعی را برانگیزد،...

در آسمان پاییزی،/ دنبال چه می‌گردد مرد؟!/ بهار/ با پیراهن ماهوتی آن سوی خیابان است/ سه شعر تازه از...