حامد اکبر

حامد اکبر، وزیر مشاور در امور دارایی و درآمدهای پاکستان در صحن مجلس سنای این کشور اعلام کرد که...