حامد مقدم

استبداد و امید غلبه بر آن در اثر تازه‌ای از #حامد_مقدم / حامد مقدم در گفت‌وگو با زمانه: مردم...