حامد احمدی

حامد احمدی- تجربه من از زندان کوتاه است؛ کوتاه اما متنوع. دو بازداشتگاه بی‌نام و نشان سپاه، بند دو...