حامل های انرژی

به گفته رئیس اتاق اصناف ایران، قیمت نان در صورت ثابت‌ماندن قیمت حامل‌های انرژی، افزایش نخواهد یافت.

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران

دولت ایران تصویب کرد که

حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، در

کمیسیون تلفیق مجلس ایران با